Chính sách bảo mật thông tin

Mrlaptop sẽ không chia sẻ hay cung cấp thông tin trên máy cũng như thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài hay cho bất kỳ công ty nào ngoài trừ các cá nhân nhà cung cấp có liên quan đến việc sửa chữa dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Mrlaptop có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân ví như các thông tin cần thiết về những vi phạm pháp luật.

Mrlaptop cam kết tuân thủ bảo mật thông tin khách hàng theo các nguyên tắc bảo mật Quốc gia.